• امروز : شنبه - ۵ خرداد - ۱۴۰۳

قرارگاه مدیریت مصرف آب

17دی
برخورد با مشترکان پرمصرف و استفاده کنندگان از انشعابات غیرمجاز آب در شهر کیلان
در نشست اعضای قرارگاه مدیریت مصرف آب مطرح شد؛

برخورد با مشترکان پرمصرف و استفاده کنندگان از انشعابات غیرمجاز آب در شهر کیلان

در نشست اعضای قرارگاه مدیریت مصرف آب بر برخورد با مشترکان پرمصرف و استفاده کنندگان از انشعابات غیرمجاز آب در شهر کیلان تأکید شد.